mycomputer.BG

Кметът допълни заповедта за бедствено положение с конкретни мерки и срокове по излизане от кризата

от PernikNews
Последно редактирана на: 00:00 23.12.2019 | Прочитания 1702 | Брой коментари 0
22:35 23.12.2019

Публикуваме допълнение към Заповед №1951/21.11.2019г.  за обявяване на бедствено положение на територията на община Перник, с   цел перничани да бъдат уведомени  за предприетите мерки по излизането от кризата и сроковете за тяхното изпълнение.

"На основание чл. 44ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 48 ал. 1, ал.2 и ал.3 , чл. 49 ал. 1във връзка с чл.51, ал.1 от Закона за защита при бедствия, и Протокол No 2/21.12.2019 г. и Протокол No 3/23.12.2019г. на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствие

ДОПЪЛВАМ

моя заповед No 1951/21.11.2019г., с която от 21.12.2019г. от 9.30ч. е обявено бедствено положение на територията на община Перник.

1.Бедственото положение на територията на община Перник е обявено поради критично малкия обем на язовир „Студена“, с който се подсигурява цялостното водопотребление на град  Перник и съседни населени места в община Перник.

Обемът на язовира е с тенденция към постоянно намаляване. Средният му обем през м.09.2019г. е 8789000 куб.м., през м.10.2019г.-6926000 куб.м., през м.11.2019г. 4871000 куб. метра, в периода: 01.12.2019г.-21.12.2019г.-4162000 куб.метра

.На 18.11.2019г. е въведен режим на водоподаването в община Перник, като на 21.12.2019г. обемът на язовир „Студена“е 3974 000 кубически метра.

Налице е тенденция към постоянно намаляване на неговия обем независимо от въведения режим на водоподаване.

2. Бедственото положение е обявено поради опасност от бедствие–суша,съгласно чл.2, ал.1във връзка с § 1, т.1 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия, което съгласно чл.48, ал.3, т.2 и т.3 от Закона за защита при бедствия, което има опасност да доведе увреждане на здравето на хората и икономиката в община Перник.

Съгласно изготвени разчети от „ВиК” ООД -Перник за баланса на язовир „Студена“, при неосигуряване на водоприток е възможно да се достигне до мъртвия обем на язовира в предстоящите месеци.

Критично малкият обем на язовир „Студена“с тенденция към намаляване и достигане до мъртвия му обем изисква да се предприемат неотложни аварийни дейности и мерки, чрез които да се предотвратят, овладеят и преодолеят крайно негативните последици за здравето на населението, както и за икономикатав община Перник, което не може да се постигне чрез обичайни дейности по защита на общество.

3.Бедственото положение на територията на община Перник е обявено за срок от 7 дни, считано от 21.12.2019 г. -9.30 часа.

За овладяване на кризисното положение вследствие сушата

НАРЕЖДАМ:

1.Да се има за изпълнение следното:

1.1.Възлагане на извършване на спешни анализи и неотложни ремонтни дейности на Държавна консолидирана компания ЕАД от държавата, в лицето на Министъра на икономиката.

1.2.Спешни и неотложни аварийно -възстановителни работи на Владайския канал

Отговорник–инж. Тихомир Димитров, Изп. директор на „Монтажи“ЕАД Срок за изпълнение–23.12.2019 г.

1.3.Спешни и неотложни аварийно-възстановителни работи при Клон 2 след резултатите от възложени спешни анализи на фирма „КюБиКО“ ЕООД за измерване количеството на водата при Клон 2 /загуби по трасето/.

Отговорник –инж. Добромир Молдованов Срок за изпълнение–27.12.2019г

1.4. Оглед и преценка за изграждане на тръба над „гъбата“ от тиня за довеждане на водата до водното огледало на яз. „Студена“.

Отговорник –инж. Тихомир Димитров, Изп. Директорна„Монтажи“ЕАД Срокза изпълнение–24.12.2019г

1.5. Възлагане на юридически лица, разполагащи с необходимата техника за почистване и ремонт на старите каптажи по селата, водопроводи към помпена станция

Отговорник –инж. Мирослав Стоицев Срок за изпълнение -24.01.2020г.

1.6. Разработване на предпроектно проучване за изграждане на хидрофорни системи, които ще се монтират в училища и детски градини на територията на град Перник

Отговорник –инж. Калин Рангелов /фирма Савекс ЕООД/ Срокза изпълнение–30.12.2019г.

1.7 Монтиране на разходомер на яз. „Студена“, за да се знае какво влиза и какво излиза като дебит.

Да се монитира измервателна система, която в реално време да показва дебита на кризисния щаб .

Отговорник –инж. Добромир Молдованов Срок –27.12.2019г

1.8  В случайче се достигне критичният обем на язовира, има оферта от фирма „Водородна вода“ ООД за аварийни компактни станции за преработка на вода директно от река, езеро или друг източник на вода с капацитет от 3 куб. м/ч. Осигурява се вода с най-добро качество, съгласно Наредба 9.

Отговорник –инж. Мирослав Стоицев Срок –постоянен до преодоляване на кризата

1.9  В случайче се достигне критичният обем на язовира, да се иска от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ към МС питейна вода за населението по предварително изготвени разчети

.Отговорник –Мартин Жлябинков Срок –постоянен до преодоляване на кризата

1.10  Да се спазва стриктно едноразовия режим на водата и да се отстраняват своевременно аварии по водопреносната мрежа.

Отговорник –инж. Камен Каменов прокурист „В и К“ ООД –Перник Срок –постоянен до преодоляване на кризата

1.11. Да се осъществява постоянен контрол откметовете на населени места в община Перник за неправомерно пилеене на водния ресурс.Отговорник –кметове на кметства

Срок –постоянен, до преодоляване на кризата

1.12.Определям секретаря на общината да приема сигналиотносно водата и проблемите в кметстватаи да ги предава своевременно към „В и К“ ООД за бързо реагиране.Отговорник –Мартин Жлябинков Срок –постоянен, до преодоляване на кризата

1.13 Извършване на определени съвместни действия с РД ПБЗН и екипа на инж. Русев за изпълнението на аварийни му план за действие относно захранване на яз. „Студена“от алтернативни и вече съществуващи източници -изпомпване на вода от „Попов извор“от страна на РД ПБЗН, с техника на РД ПБЗН.

Отговорник –Емил Костадинов, областен управител Перник Борис Борисов, ВПД РД ПБЗН Срок –след готовност на инж. Русев за започване на дейности

1.14 Незабавно да се докладва при невъзможност за изпълнение на възложените задачи за незабавно вземане на решение за оказване на помощ и съдействие

Отговорник –инж. Мирослав СтоицевСрок –постоянен, до преодоляване на кризатаНастоящата заповед влиза в сила незабавно.

Да се публикува на страницата на общината и да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване.

К М Е Т :/Станислав Владимиров"

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени