mycomputer.BG

Довършването на язовир "Раянци" - стратегическото решение за водната криза в Пернишко

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 1021 | Брой коментари 0
07:58 19.01.2020

Проблемът с водата на Перник не е от днес. Въпросът е обаче дали създалата се тази зима криза ще бъде потушена с даването на едни милиони и закърпване на ВиК инсталацията и язовир „Студена“ или ще се направи нужното, за да се гарантира, че Перник и региона няма повече да бъдат заплашени от воден режим.

Експерти са убедени, че довършването на язовир „Раянци“ край Земен  би било именно такова трайно решение, което да обезпечи питейна вода за общините Перник, Радомир, Брезник, Земен и Ковачевци.

Язовир "Раянци" е проектиран през 80-те години на миналия век като основен водоизточник за задоволяване нуждите на питейно-промишленото водоснабдяване, като основен инвеститор е Комбината за тежко машиностроене в Радомир. Новото съоръжение би осигурявало водоснабдяване на 28 населени места и то с едни от най-чистите води в България - тези на р.Ерма и р.Треклянска.

Строителните работи са започнали и до 1992 година, когато са пркратени поради липса на пари, са вложени около 10% от нужните средства. Изцяло е пробит отбивния тунел, работено е по зъба на язовирната стена и е изграден фундамента на водовземната кула. Свършено е и най-трудното и времеемко – отчуждаването на имотите и  са изместени междуобщинските пътища.

Самите технически проекти също са изготвени, но е необходима актуализация на проектно-сметната документация, заради миналите близо 30 години от нейното разработване. По оригиналната документация проектът е оценен на общо 58 милиона долара. Сега експертите са категорични, че довършването на язовир „Раянци“ би струвало около 60 милиона евро и би могло да завърши за приблизително 2 години.

5GMediA получи ексклузивна информация, според която завършеният язовир „Раянци“  и планираната съпътстваща инфарструктура биха осигурявали питейна вода с дебит 1590 лита в секунда, които по гравитачен път да се довеждат до язовир “Пчелина”.

Експерти са категорични, че при осигурено финансиране, след не повече от 20 дни подготовка може да се започне работа по вторичната облицовка на отбивния  тунел, изграждане на отбивен яз, водовземна кула, гасителни съоръжения на изход тунел, които предхождат задължително започване работа по язовирната стена.

В заключение - проектът е  амбициозен и нужните средства никак не са малко, а за реализацията му ще са нужни поне две години. Перничани са изпитали на гърба си, и то не само тази зима, колко недостатъчна е водата в язовир „Студена“ за покриване на водните нужди на региона след дълги периоди на засушаване. Кризисната ситуация развърза държавната кесия, важно е обаче парите да се похарчат умно и проблемите да бъдат решени, а не заметени под килима.

О Б З О Р За обект: “Водоснабдяване на област Перник от язовир “Раянци”

1.Предназначение на системата Основното предназначение на системата, която е проектирана до 1990г. е да подаде питейна вода на следните общини: Перник, Радомир, Брезник, Земен и Ковачевци. Какво е сегашното състояние за водоснабдяване на общините: Гр.Перник и гр.Батановци се водоснабдяват без алтернативно от едногодишния изравнител – яз.”Студена”, пуснат в експлоатация през 1953г. и нуждаещ се от спешен възстановителен ремонт. Град Брезник вече е водоснабден от едногодишния изравнител яз.”Красава”. Останалите общини се водоснабдяват преди всичко от местни карстови водоизточници, които силно се влияят от падналите валежи. Всички населени места в област Перник при суха година (Р=95%) са на сезонен режим на водоподаване, но дори и при обезпеченост (Р=75%) – средна година – не малка част от населените места са на режимно водоподаване. Яз. ”Раянци” е проектиран като многогодишен изравнител и ще задоволява питейно-битовите нужди на горепосочените общини и при няколко поредни сухи години.

Общото водопотребление, което ще се гарантира с така проектираната система е следното:

- Питейна вода - 1 235 l/sek

- За екология и др.нужди - 355 l/sek

- За оводняване коритото на реката - 100 l/sek Общо - 1 690 l/sek

Описание на схемата

Водоснабдяването на групата селища се състои от следните подобекти: язовир “Раянци” – основен водоизточник, външен довеждащ водопровод от язовира до помпена станция “Пчелина”, пречиствателна станция при язовир “Пчелина”, както и външен питеен водопровод до Перник и Общините. От язовира може да се вземат 1590 l/sek, които по гравитачен път се довеждат до язовир “Пчелина”, където се изгражда пречиствателна станция за питейни води за 1235 l/sek. Посредством ПС, резервоари и водопроводи, водата се довежда до консуматорите. Акумулираната във водохранилището вода освен за посочените нужди се използва и за енергодобив посредством изграждането на подязовирна ВЕЦ с мощност 860 kW по графика на водоснабдяването. Язовир “Раянци” е основен водоизточник на системата и има следните параметри: Общ завирен обем 26 200 000 m3;  Полезен обем 20 380 000 m3; Неизползваем обем 5 820 000 m3; Потребление от язовира 32 500 000 m3; Кота створ 632,00 m; Кота било 699,00 m; Кота НВРВН 685,00 m; Кота ННРВН 648,00 m; Височина на стената 65,00 m; Дължина по билото 375,00 m; Тип на стената земнонасипна, изграждаща се с местни материали, предимно от чашата на бъдещото езеро; Откоси - воден 1:3,58 - въздушен 1:2,65; Общ обем насипи 2 129 000,00 m3; Изкопи - временна отбивна дига 20 350,00 m3 - преден отбивен яз 64 250,00 m3 - язовирна стена 310 460,00 m3 Компановката на хидровъзела обхваща следните съоръжения: тунел с L=531m и D=4,9 m, водовземна кула с височина 52 m и диаметър на стъблото 6 m, траншеен преливник, шибърна камера, отводящ канал и гасител. Строителството налага изместването на пътя с.Калотинци – с.Трекляно, който е ІІІ клас от републиканската пътна мрежа и попада в чашата на язовира.Широчината на пътя е 7 m, а дължината на изместения участък е 10,5km. Трасето на пътя започва от съществуващия път в близост до моста на р.Треклянска, минава по моста над реката, прехвърля се на левия скат и след язовирната стена отново се свързва със съществуващия път в близост до кметството на с.Калотинци.

Изграденост на обекта

3.1.Отбивен тунел Тунелът е пробит и укрепен в цялата си дължина от 530 m.Крепежът се състои от стоманени рамки, ламарини тип ”Бернолд” и бетон зад тях с d=20cm.Това е първичната облицовка.Петите на рамките не са в добро състояние, а ламарините и самите рамки са корозирали. Затворен е контрасвода и е направена вторична облицовка на участък от 100 m.

3.2.Водовземна кула Водовземната кула се намира на вход отбивен тунел.Изпълнен е фундамента й до кота 635,35 m.

3.3. Язовирна стена Работено е по зъба на язовирната стена. В десния скат има обрушвания и свличания на земни маси.В левия скат изкопите са частично изпълнени.

3.4. Изместен път с.Калотинци- с.Трекляно Пътят е пробит по цялата си дължина с изключение на един участък около 70 m. По-голяма част от съоръженията по него са изпълнени.

3.5. Подготовката на строителната площадка, временното строителство и пътните подходи за изпълнение на СМР са почти изцяло изградени. Трябва да се отбележи, че всички тези сведения са от 1993г., когато все още се работеше по обекта и се упражняваше авторски надзор.За сегашното му състояние е наложително да се направят нови огледи.

Стойност на обекта За изграждане на предвидената по схемата от 1989 г. водоснабдителна система са необходими големи капитални вложения, които се цитираха на стойност 58 000 000 $ по цени от 1990г.и трябва да бъдат актуализирани

5.Заключение

За изясняване на състоянието на обекта в момента се налага да се направят щателни огледи на всички започнати съоръжения, както и на строителната площадка. Възможностите на хидровъзела за подаване на вода са сравнително големи и без никаква алтернатива в областта. Проектът е стартиран като стратегически.

Язовир Раянци решава цялото водоснабдяване на общините в област Перник - общините Перник, Радомир, Земен и Ковачевци.

За изпълнението на водоснабдителната система е необходимо да се преоразмерят всички съоръжения предвидени за изпълнение на ІІ етап. От тук и стойностите на капиталните вложения може да се променят.

За обекта са проведени най-трудните процедури - отчуждителните и проектирането.Има изготвен работен проект за изграждането на яз.”Раянци” и за останалите съоръжения. Необходимо е да се преработи проекто-сметната документация, като се отразят настъпилите промени от 1990г.до настоящия момент. За обекта няма съставен акт обр.10 (спиране на строителството).Строителството е преустановено поради липса на средства

След подготовка на не повече от 20 дни може да се започне работа по вторичната облицовка на тунела, изграждане на отбивен яз, водовземна кула, гасителни съоръжения на изход тунел, които предхождат задължително започване работа по язовирната стена.По горните съоръжения актуализация на проектите няма да се наложи./Източник 5gmedia.bg

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени