mycomputer.BG

Директорът на „Топлофикация” Перник: Каква в действителност е истинската цел на сдружение „Дишай Перник“?

от PernikNews
Последно редактирана на: Не е редактирана | Прочитания 570 | Брой коментари 0
17:15 17.12.2019

След като в последните няколко дни в различни медии и в социалната мрежа беше коментирано новото инвестиционно намерение на „Топлофикация” Перник,както и възраженията, организирани от "Дишай Перник",  директорът на дружеството излезе със свое мнение. В което се казва:

„В социалната мрежа сдружение “Дишай, Перник”  се представя като сдружение на граждани, които са припознали себе си в борбата за по-чист въздух в града.

Възниква резонно въпросът – действително ли въпросното сдружение със своите изявления и действия допринася за отстояването на декларираната от него цел- опазване на околната среда и по-специално чистотата на атмосферния въздух. Не се ли опитва то съзнателно да манипулира страховете на хората, разчитайки на тяхната неосведоменост по някои тясно екологични проблеми. Не се ли стреми сдружението активно да се противопоставя  на инвестиционни предложения, които са ориентирани именно към подобряване на екологичната обстановка в Перник и подобряването на качеството на атмосферния въздух в града.

Поводите за тези разсъждения се появиха особено през тази година. Един от тези поводи е активната дезинформационна кампания, която провежда напоследък сдружението на страницата на сайта си във връзка с  инвестиционното намерение на „Топлофикация Перник” за заместване на част от основното гориво-въглища,  с биогориво – биомаса, без промяна на капацитета  и технологията на инсталацията.

Биомасата,  като природен продукт,  подлежи на непрекъснато природно възстановяване и затова тя се причислява към т.н. „Възобновяеми енергийни източници“ /ВЕИ/. Използването на биомасата за енергийни цели не замърсява околната среда и затова тя се счита за източник на екологично чиста или  “зелена енергия”.

Биомасата реално представлява продукти, състоящи се от растителни материали от селското и горското стопанство, растителни остатъци от хранителната промишленост, корк и дървесни остатъци.

С реализирането на инвестиционното намерение на „Топлофикация Перник”  ще бъдат постигнати няколко важни цели:

– осигуряване на алтернативни горива за производство на енергия с добри технологични показатели;

– намаляване на използваните количества полезни изкопаеми горива, използвани за производство на енергия, с оглед намеренията на ЕС да ограничи максимално ползването на въглища като гориво;

– ограничаване на емисиите от парникови газове в резултат от редуциране на използваните количества изкопаеми горива;

– ще съдейства  за изпълнение на целите, заложени в Националния план за действие за енергията от възобновяеми енергийни източници;

– ще допринесе за постигане на целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници:

– ще помогне за диверсификация на енергийните доставки;

– ще допринесе за изпълнение на целите заложени в Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата;

– ще допринесе за изпълнение на Националната дългосрочна програма за насърчаване на използването на биомасата за периода 2008-2020 г., приета с Решение на Министерския съвет № 388 от 20.06.2008 г.

–  ще съдейства за постигане на целите на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на община Перник 2017-2021 г.

Именно в Програмата на Община Перник е заложено на страница 103 стимулиране на гражданите, които се отопляват на твърди горива да преминат или на природен газ, пелети от биомаса или да се включат към топлопреносната мрежа на „Топлофикация Перник“ АД. Нека припомним, че при общественото обсъждане на тази програма от видни национални екоексперти, тяхното заключение бе, че основният източник на замърсяването на въздуха в Перник е битовото отопление.

На това обсъждане присъстваха и активисти от сдружение „Дишай Перник“.Те са запознати с тази програма и подкрепят инициативите в нея за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник. Програмата е съгласувана с РИОСВ и МОСВ. Питам се- как тези активисти ще обяснят убедително на гражданите на Перник, че да се използва за гориво биомаса в домашните печки и котлета, без каквото и да е пречистване и при ниски температури е екологосъобразна мярка, докато в инсталациите на ТЕЦ „Република”,  при температури над 1000 градуса и при пълно очистване на газовите емисии от фини прахови частици, серен диоксид и др. е  проблем за перничани.

 Мисля, че дори за хората с нулева експертиза по въпроса е очевидно, че употребата на биомаса води до намаляване на общите количества емитирани замърсители в атмосферния въздух. Тогава, възниква въпросът- ЗАЩО и в ЧИЙ интерес е да се пречи на инвестиционно предложение, което е в интерес на всички граждани на Перник. Звучи меко казано нелогично, че активистите на сдружение „Дишай Перник” , които твърдят, че са радетели за чиста околна среда, същевременно не само пречат за постигането на тези цел, но и съзнателно манипулират гражданите на Перник чрез дезинформация. И което е още по- неприемливо-  присвояват си правото на защитник на техните интереси.

В интервю на Галина Гергинова активист на сдружението пред  „ДЕНЯТ с В.Дремджиев“ , на 6.12.19, по TV+  тя изрази затрогваща загриженост към високото ниво на фини прахови частици във въздуха на град Перник. В същото време, в последните няколко дни, в които ИАОС алармираше за превишаването на фините прахови частици във въздуха в няколко града, Перник не беше сред тях?…

Именно заменянето на част от кафявите въглища с биомаса ще доведе до значително намаляване на емисиите от SO2 и прах. Поради практическото им отсъствие в биомасата, се очаква значително намаление на концентрациите на серни оксиди и облекчаване на дейността на сероочистващата инсталация и електрофилтрите.

В цитираното интервю Галина Гергинова изнася откровено неверни и злонамерени твърдения и за проблема с шламохранилището на „Топлофикация Перник” .

В интервюто си Гергинова каза: „В момента ТЕЦ Перник  се обслужва от едно шламохранилище което е с изтекъл срок, което трябва да бъде рекултивирано, не трябва да бъде използвано“.

Галина Гергинова „забрави” да спомене , че за изграждането на ново, екологосъобразно,  депо има влязло в сила решение по преценка на РИОСВ Перник, заради прилаганата съвременна технология, която е призната като такава и от ИАОС при МОСВ. Въпреки всичко, това депо не може да бъде реализирано единствено поради факта, че въпросната г-жа Гергинова, като председател на сдружение „Съседите искаме законност“, вече втора година обжалва

Решението на комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието храните и горите, с което се променя статута на земите, предвидени за изграждане на новото депо.

С тези свои действия, на практика, активистката на сдружение „Дишай Перник” прави невъзможно изработването на подробен устройствен план и възпрепятства изграждането на новото депо. Проява на лицемерие и демагогия е да твърдиш в интервюто, че не желаеш закриването на „Топлофикация Перник”. Същевременно да пречиш да се реализират инвестиции за десетки милиони лева, свързани с екологосъобразното управление на отпадъците, като същевременно обвиняваш инвеститора, че използва депо с изтекъл срок на експлоатация.

Естествено забавянето на рекултивацията на съществуващото депо не е в интерес на гражданите на град Перник и не допринася за подобряването на качеството на въздуха в града. Но е повече от очевидно кой носи вина за това.

„В същото интервю Галина Гергинова твърди , че въпросното депо ще унищожи близо 600 декара плодородна зeмеделска земя. Това е поредната дезинформация на аудиторията на предаването, но самата Гергинова би трябвало да знае, че сегашният сгуроотвал „7-ми септември” не е изграден върху плодородна земеделска земя, а е изграден на мястото на бившия открит рудник „Куциян”.

Същото се отнася и за терена, който е определен за новото депо за индустриални отпадъци на „Топлофикация Перник”. Триста декара са разположени върху терен за рекултивация на закритото депо „Кудин дол“, а останалата част са терени, на които са заровени огромни количества отпадъци от металургичната и минна промишленост от 50-те години. Тези терени не само не са плодородни земеделски земи, а са източник на сегашни и бъдещи екологични щети за града.

За да се убеди човек в това не е необходимо да ходи на терен (което явно не е направила Галина Гергинова), а само да влезе в приложението на GoogleEarth.

Излиза, че, според така наречените „екозащитници”,  алтернатива няма. Трябва да се запази досегашното положение- „Топлофикация Перник” да не  построи ново депо за отпадъци и да не се замени използването на въглища с  биомаса в ТЕЦ „Република”. Тоест, според радетелите за чиста околна среда- трябва да продължават да се изгарят само въглища и да се депонира на депо с изтекъл срок на експлоатация. Или – да се затвори „Топлофикация Перник” и над 20 000 битови  абонати, детски градини, училища, здравни заведения, търговски обекти,  административни сгради и други да се спасяват както намерят за добре.

Очевидно е, че действията на активистите на Сдружение „Дишай Перник” водят до тези резултати, което ще изправи Перник пред истинска екологична катастрофа.

След  всичко казано до тук да се демонстрира като заслуга фактът, че са активирани 500 граждани на града да внесат възражение пред компетентните институции, е откровена наглост или………?

Инж. Любомир Спасов

директор на „Топлофикация Перник” АД”

Perfumeshop-summer

 
За да коментирате тази новина трябва да сте регистриран потребител. Ако вече имате регистрация, влезте в сайта, или се регистрирайте.

Коментари


Открийте потенциални клиенти и бизнес партньори през Company Guru

Най-нови
Най-четени